Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika
Publish
your articles with us

Quick FactsPayment Options

payment portals

Click here to pay directly

Volume 32 Issue 4 (December 2017)

Shailesh Kumar Gupta, Shimla Gupta, Kuldeep Panigrahy,Sasmita Panda, Kuladip Prakash Shinde and Dipak Dey
undefined
  
BKAP57


A. S. Meena, A. Sahoo, Pankaj Kumar Kumawatand R. C. Sharma
undefined
  
BKAP58


S. Vennila, V.G. Mathirajan, S. Suresh, M.N. Bhat, Alpana Kumari, Ranjit Kumar Paul, M. Prabhakar, M.S. Rao, Satish Kumar Yadav, Murari Kumar, Puran Chandraand N. Mehta
undefined
  
BKAP59


Raj Singh Kushwah, Naresh Gupta, V. S. Bhadauria and Arvinder Kour
undefined
  
BKAP60


Amit Kumar, V. K. Batra, V.P.S. Panghal and Anurag Malik
undefined
  
BKAP62


Atul Kumar Shrivastava and Abinash Kumar Gautam
undefined
  
BKAP63


Pankaj Chauhan, Abhinav Vashitha andMayank Yadav
undefined
  
BKAP64


Nitin kumar Bharti, Pramod Kumar Sahoo,Pradeep Rajanand Ranbir Singh
undefined
  
BKAP65


Tilak Ram, Sandeep Rahangdale, Ravi Raj, Ajit Pratap Singh, Dharmendra Kumar, Kajal Jadhav, Bikash Chandra Sarkheland Suvendra Nath Bagchi
undefined
  
BKAP67


Anju Arora, R.K. Pawar and S.K. Verma
undefined
  
BKAP68


B.S.Khadda, Brijesh Singh, D.V.Singh, S.K.Singh, C.B.Singh, J.L.Singhand Kanak Lata
undefined
  
BKAP69


Mohd.Harun, Cini Varghese, SeemaJaggi, Eldho Varghese, Anindita Datta and Arpan Bhowmik
undefined
  
BKAP71


Sumeet Saurav, Cini Varghese, Eldho Varghese, Seema Jaggi and Devendra Kumar
undefined
  
BKAP72


Brajesh Lata
undefined
  
BKAP73

Global footprints


© 2015 ARCC JOURNALS. All Rights Reserved. Powered By ARCC JOURNALS